Agasede

Que é AGASEDE?

Asociación Galega do Sector da Dependencia

AGASEDE é unha entidade sen ánimo de lucro fundada no ano 2020, en plena crisis do Coronavirus e que   pretende englobar case a totalidade do sector privado que opera na Comunidade Autónoma de Galicia.

AGASEDE constitúese como patronal e está formada por empresas inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, das catro provincias galegas, que se dedican ó sector de atención á dependencia (maiores, saúde e mental, persoas con discapacidade…), prestando servizos como axuda no fogar, atención residencial ou centros de día, entre outros.

Misión

dende AGASEDE propoñémonos…

Ser a asociación empresarial representante do sector sociosanitario da Comunidade  Autónoma de Galicia.

AGASEDE nace como unha necesidade, para dar resposta aos intereses do sector, ante a falta dun interlocutor valido ante as institucións. Por iso o seu obxectivo principal é levar a cabo actuacións como interlocutor cualificado ante outros axentes, na defensa dos intereses comúns. Sen que iso supoña deixar de lado, a busqueda da mellora da calidade asistencial e a prestación de servizos de valor engadido aos seus asociados.

Obxectivos

AGASEDE ten como principais obxectivos

1º) A defensa, promoción e representación dos intereses económicos-sociais e empresariais das entidades sociais e dos traballadores ante as administracións públicas, axentes sociais, institucións e organizacións públicas e privadas.

2º) A defensa e promoción dos intereses económicos e sociais que lle son propios, sendo os medios típicos de acción a negociación colectiva laboral, o plantexamento de conflitos colectivos de traballo, o diálogo social e a participación institucional nos organismos públicos das administracións Laborais.

3º) Promover, apoiar, fomentar e potenciar a coordinación entre as empresas asociadas e coa administración.

4º) Promover, apoiar, fomentar e potenciar a coordinación e asociación con outras asociacións do Estado.

5º) A defensa dos intereses colectivos das entidades asociadas, así como a promoción e realización de toda clase de servizos e actividades conexas que sirvan para este obxectivo.

6º) Fomentar e dar soporte aos esforzos das institucións oficiais e entidades, para crear un clima de opinión pública favorable á importante labor que desenvolven as empresas socias, mellorando a percepción que destes servizos se ten.

7º) Interlocución coas administracións responsables dos programas de colaboración pública-privada, coa Xunta de Galicia, en relación co obxecto e os fins da asociación. Participación activa no proceso de elaboración de normas que afecten ao sector.

8º) Relación con tódos os axentes que interveñen no proceso de regulación da Dependencia.

9º) Asesoramento e apoio xurídico as empresas asociadas fronte ás actuacións sancionadoras realizadas polas Administracións competentes.

10º) Promoción e xestión de formación especializada.

Visión

queremos ser para os nosos asociados:

O interlocutor de referencia co resto de axentes do sector.

Representante principal das empresas do noso sector.

Prestadora de servizos excelentes.

Valores

Rexímonos polos principios de:

Compromiso: Asumimos a tarefa encomendada con profesionalidade e responsabilidade.

Transparencia: Actuamos con claridade, informando de todas as nosas actuacións e facendo participes aos socios das decisións tomadas.

Orientación ó cliente: Nacemos do mundo empresarial e coa profunda vocación de dar servicio aos nosos asociados.