Aprobada a Lei 15/2022, do 12 de xullo, integral para a igualdade de trato e a non discriminación.

15 Xul 2022

Importante paso no recoñecemento da idade como forma directa de discriminación

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589