Aprobado o Real Decreto 888/2022, de 18 de outubro

21 Out 2022

Establecese o novo procedemento para o recoñecemento, declaración e cualificación do grao de discapacidade

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-17105