Compensación de Festivos

11 Xuñ 2024

Según o V Convenio colectivo do sector de residencias de persoas de idade de Galicia, suscrito o 31 de marzo de 2022, os festivos (días festivos abonables, non recuperables de cada ano natural, que o empregado traballe) poderán compensarselle dalgunha das seguintes formas:

  • Acumularse ás vacaciones anuais, de maneira que, neste caso se faría 1×1, cada festivo traballado por día a maiores.
  • Disfrutalos como descanso continuado en algún período distinto a vacacións, que neste caso, se computarán quince días por cada doce non disfrutados, é dicir, que se compensarían 1×1,25.
  • Disfrutalos como días soltos, mediante o valor real de cada día festivo, que se compensará con 1,3 xornadas laborais.

Por último, a efectos de liquidación-finiquito serán abonados, coa seguinte fórmula: Valor festivo salario mes × 1,75.

De maneira que, a empresa abonará ao traballador ao finalizar o ano natural, todos os días festivos traballados e non compensados, dalgunha das formas establecidas correspondentes a dito ano natural.

Para máis información, consultese o Documento Completo do Convenio.