Dirección de Centros

25 Xan 2024

Según a Orde de 18 de abril de 1996, todos os Centros de Atención ás Personas Maiores (Residencias, Fogares residenciais, Vivendas comunitarias, Apartamentos tutelados e Centros de día) contarán cunha persoa responsable da dirección ou coordinación das actividades que se desenvolven no centro, tendo unha dedicación mínima de 20 horas á semá.

  • ¿Poderían entón varios Centros de Atención compartir Director?

Sí, sempre que se respeten as horas mínimas de dedicación en ambos centros.

  • ¿Podería un Director ter ademais tarefas de atención directa cos usuarios do centro?

Entendendo por tarefas de atención directa as que realizan os seguintes profesionais (persoal médico, ATS/DUE, auxiliar de clínica, persoal xerocultor, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, persoal técnico en animación sociocultural, persoal educador social e traballador social, persoal psicólogo, psicopedagogo, psicomotricista, logopeda, psiquiatra, e persoal técnico de integración social).

Un director podería realizar tarefas de atención directa sempre que se cumplan as 20 horas de dedicación como responsable de dirección e ademais se cumplan as ratios de atención directa ás persoas e presenten as titulacións necesarias para realizar ditas funcións.